uerfd.zupanja@gmail.com
32270 Županja, Veliki kraj 132

Donacija ili sponzorstvo

Donacija ili darovanje je davanje u novcu, stvarima ili uslugama primatelju i to bez ikakve naknade ili protučinidbe.

S druge strane, sponzorstvo je davanje za koje postoji protuusluga reklame. Sponzor daje novac, robu ili usluge, a primatelj ga zauzvrat reklamira isticanjem njegove tvrtke, odnosno proizvoda/usluga, na reklamnim panoima na priredbama, sportskim terenima, dresovima, u pisanim materijalima, knjigama i drugim mjestima.

Dakle, sponzorstvo je davanje s protučinidbom. S obzirom da postoje dvije činidbe, za sponzorstvo je primjereno sastaviti ugovor o sponzorstvu, kojim se uređuju prava i obveze sponzora i primatelja sponzorstva.

Za donaciju nije nužno sklopiti ugovor, ali mora postojati pisana odluka uprave o darovanju u kojoj se navodi: koga, u kojem iznosu i obliku, te za koje svrhe se daruje.

Za pruženu uslugu reklame primatelj sponzorstva mora izdati račun. S druge strane, ukoliko se sponzorstvo obavlja u naravi, sponzor je za darovana dobra/usluge također obvezan primatelju izdati račun i na istom zaračunati PDV. Za sponzorstvo u novcu nema obveze izdavanja računa ni plaćanja PDV-a.

Sponzorstvo je u pravilu poslovne naravi, pa su troškovi ovog darovanja porezno priznati.

Donacija je davanje bez protučinidbe, a kod sponzorstva postoji protučinidba.

Donacije su dobrovoljna davanja humanitarnog, socijalnog i općekorisnog karaktera. Da bi donacije bile porezno priznati trošak moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti. Poduzetnicima se kao porezni trošak priznaju:

  • donacije u naravi ili novcu,
  • učinjene u tuzemstvu,
  • za kulturne, zdravstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama, ustanovama i drugim institucijama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu posebnim propisima,
  • do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Donacije se porezno priznaju i poduzetnicima koji posluju s gubitkom.

Poduzetnicima se priznaju i darovanja fizičkim osoba za operacije, liječenja, lijekove i ortopedska pomagala rješavanje kojih nije plaćeno zdravstvenim osiguranjem niti na teret fizičke osobe, pod uvjetom da je darovanje obavljeno na žiroračun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.

Porezno se ne priznaju i uvećavaju poreznu osnovicu poreza na dobit:

  • donacije iznad 2% prihoda prethodne godine, osim ako su dane prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija;
  • donacije učinjene u inozemstvo (neovisno o visini);
  • donacije koje se daju drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost s ciljem ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda; 
  • donacije koje poduzetnici daju u prvoj godini poslovanja.

Za darovanje u stvarima/uslugama treba platiti PDV.